№78 мектеп-гимназиясы №78 мектеп-гимназиясы

О нас

Биз  жөнүндө

Бишкек шаарындагы № 78 мектеп-гимназиясы 1997 –жылы  1-сентябрда жалпы орто билим берүүчү мектеби болуп ачылып ишке киргизилген. Мектеп типтүү  проект менен курулган, 3 кабаттуу имарат. Жалпы аянты   5549 м, тиешелүү жер аянты 4265.2 м2

Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлөт.

2003-2011- жылга чейин мектепте 5 окуу предметинен эксперименталдык аянтча иштеп келген.

2012 –жылдын апрель айынан 2013-жылдын декабрына чейин гуманитардык, табигый-математикалык предметтер боюнча факультативдик сабактар киргизилген.

2013-жылдын февраль- март айларында мектеп өзүн-өзү аттестациялоодон, апрель айында Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын аттестациялык баалоосунан өтүп, Кыргыз Республикасынын Билим билим берүү жана илим министрлигинин аттестациялык комиссиясынын чечиминин негизинде,       Кыргыз  Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин коллегиясынын чечими менен  22.11.2013-ж  №733/1 буйругунун негизинде. 2013-жылдын 22 –ноябрынан тартып  №78 мектеп –гимназиясы   деп аталып, билим берүү  ишмердигин жүргүзүүгө укук  алган.

Мектепте  башталгыч класстар үчүн 8 кабинет, жогорку класстар үчүн 11 кабинет, 2 компьютердик кабинет, спорт зал, жыйындар залы, бий залы, машыгуу залы, 60 орунга  ылайыкташтырылган ашкана, китепкана(китеп сактоочу жайы), окуу залы бар.

Мектептин китеп фонду: көркөм адабияттар -15 150 даана, окуу китептери 4050 даананы түзөт.

Мектептин юридикалык дареги:

Бишкек шаары, “Көлмө” жаңы –конушу, Кенеш көчөсү -45/1

Тел. 32 80 02

Мектептин жалпы проекти боюнча сыйымдуулугу – 480  орун

Класс –коплектиси  жалпы-42

Башталгыч класс -20

Ортоңку баскычта – 20

Жогорку баскычта -2

№78 мектеп –гимназиясынын  иштөө режими:

Смена – 2 смена, 1 подсменка

Окутуу 6 күндүк

Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлөт

Сабактар 45 мүнөт өтүлөт, 1-класстарда -40 мүнөт.

Бишкек  шаарынынын   Биринчи май районундагы№78мектеп- гимназиясынын

2018/2019 -окуу  жылы  үчүн окуу планы  Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим  министрлигинин  2018 – жылдын   9-июлундагы  №907/1 буйругунун,  кыргыз тилинде  окутулуучу   мектеп-гимназиясы үчүн Базистик окуу планынын  негизинде иштелип  чыккан жана  Мамлекеттик билим берүү стандартын ишке ашырат.

Базистик окуу планы окуучуларга предметтер боюнча жалпы билим даярдыгын камсыз кылууга активдүү турмуштук көз- карашы калыптанган инсандын өнүгүшү үчүн жалпы адамзаттык жана улуттук баалуулуктарга ээ болууга кепилдик берет.

 Окуу планынын милдети

№78 мектеп-гимназиясынын окуу планын  ишке  ашыруунун  негизги милдети  болуп төмөнкүлөр  эсептелинет:

окуучунун  окуу  материалдарын эркин өздөштүрүүсүнө өбөлгө түзүү, активдүү турмуштук көз карашы бар инсанды  калыптандыруу максатында,билим  берүү процессине  перспективдүү  билим  берүүнүн технологияларын  киргизүү жана  окутуу.

№78 мектеп-гимназиясынын

I баскычы

Базистик окуу планы (1-4 –класстар)  баштапкы жалпы билим берүүнүн негизги жалпы билим  берүү программаларын өздөштүрүү 4 жылдык ченемдик мөөнөткө эсептелинген.

II баскычтагы

кыргыз  тилинде  окутулуучу  мектеп-гимназиясы үчүн окуу планы негизги  билим берүүнүн негизги жалпы билим берүүчү программаларын өздөштүрүүнүн 5 жылдык ченемдик  мөөнөткө эсептелген.

 III баскычтагы

кыргыз тилинде окутулуучу мектеп-гимназиясы үчүн окуу планы  жалпы орто билим  берүүнүн  негизги жалпы орто билим берүүчү программаларын өздөштүрүүнүн 2 жылдык ченемдик  мөөнөткө  эсептелген.

I баскычта

Биринчи  класска  ата-энелердин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) каалоосу боюнча 6 жаштан баштап, 7 жаштан кеч эмес балдар кабыл алынат.

II-III  баскычтарда

Негизинен  окуучулардын,ата-энелеринин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) кызыкчылыктарын эске алуу менен предметтерди тереңдетип окутуу,окуучулардын таанып билүүсүн жана жөндөмдүүлүктөрүн канааттандыруу максатын көздөйт.Негизги Базистик окуу планынан сырткары мектеп гимназиялар үчүн берилген тереңдетип окутуу үчүн тандоо предметтеринин жана мектеп компонентинин сааттары төмөндөгүдөй белгиленди:

I  Гуманитардык цикл

Профилдик предметтер:кыргыз тили жана адабияты

II  Гуманитардык цикл

Профилдик предметтер: орус тили жана адабияты, чет тили.

III  Гуманитардык  цикл

Профилдик предметтер: Кыргызстан тарыхы жана  дүйнөлүк  тарых

 

II- III баскычтарда

Предметтерди тереңдетип  окутуу окуучуларга негизги предметтердин мазмунун тереңдеп билүүгө, предмет аралык байланыштарды ишке ашырууга жана Жалпы Республикалык  тестирлөөгө жакшы базалык даярдыктарды көрүүгө жардам берет.

Негизи  жалпы билим берүүчү программа боюнча окуучулардын билим денгээлин баалоо Билим берүү жана  илим  министрлигинин  нормативдик  укуктук  актыларына  ылайык жүргүзүлөт.

IV  Окутуу –тарбиялоо жараяны уюштуруу

Башталгыч  класстар 3 сменде окугандыгына байланыштуу 1-класстар 5 күндүк, 2-4-класстар  үчүн   6 күндүк окуу жумалыгы белгиленди. Жалпы  1-4-класстарда 20 класс –комплект  комплектеленди.

Эрте  курактагы мектепке  чейинки уюмдарга барбаган балдар, алардын мектепке окууга психологиялык –педагогикалык даярдыгынын  денгээлин жогорулатуу үчүн  жана андан ары социалдык жактан адаптацияланышынын алдын алуу максатында 480 сааттык “Наристе” программасы боюнча окутулат.Аталган  480  сааттык  программа

Кыргыз   Республикасынын  Билим  берүү жана илим министрлиги бекиткен  тартипте башталгыч класстардын   мугалимдери  тарабынан ишке ашырылат. 480 сааттык программа боюнча  окутуу үчүн  3 тайпа –комплектеленди, сабактар 3 сменде  өтүлөт.

5-11-класстарда үчүн окуу жумалыгы 6 күндүк. 5-11-класстарда сабактар 2 сменде өтүлөт.

Окуу сабактар 2018–жылдын 1-сентябрында башталат жана   2019 –жылдын 25-майында аяктайт.

Окуу жылынын  созулушу эс алуу убактыларын эсепке албаганда:                         1-класста -33 жума, 2-4-класстарда -34  жума, 5-11-класстарда экзамендик мезгилди эске алуу менен-  34 жумадан 36 га чейин. Сабактын узактыгынын мөөнөтү 1-класстардын окуучулары үчүн 40 мүнөт, ал эми 2-11-класстар үчүн 45 мүнөттү түзөт.

Эс алуунун мезгили 30 календардык күндөн кем эмес.

Эс алуунун графиги:

Күзгү — 8 күн: 2018-жылдын 5-ноябрынан 12-ноябрына чейин.

 Кышкы —12 күн: 2018-жылдын 31-декабрынан  тартып 2019-жылдын 11-январына

чейин.

Жазгы-10 күн: 2019-жылдын 22-мартынан  31-мартына чейин.

Биринчи  класстардын окуучулары үчүн  3-чейректе кошумча бир апталык тыныгуу  берилет.