№78 мектеп-гимназиясы №78 мектеп-гимназиясы

Учебный план

Бишкек шаарынын Биринчи май районундагы№78 мектеп –гимназиясынын

2018-2019 -окуу жылындагы оку процессинин жүрүшү боюнча маалымат

 Окуу планы

Бишкек  шаарынынын   Биринчи май районундагы№78мектеп- гимназиясынын

2018/2019 -окуу  жылы  үчүн окуу планы  Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим  министрлигинин  2018 – жылдын   9-июлундагы  №907/1 буйругунун,  кыргыз тилинде  окутулуучу   мектеп-гимназиясы үчүн Базистик окуу планынын  негизинде иштелип  чыккан жана  Мамлекеттик билим берүү стандартын ишке ашырат.

Базистик окуу планы окуучуларга предметтер боюнча жалпы билим даярдыгын камсыз кылууга активдүү турмуштук көз- карашы калыптанган инсандын өнүгүшү үчүн жалпы адамзаттык жана улуттук баалуулуктарга ээ болууга кепилдик берет.

Окуу планынын милдети

Окуучунун  окуу  материалдарын эркин өздөштүрүүсүнө өбөлгө түзүү, активдүү турмуштук көз карашы бар инсанды  калыптандыруу максатында,билим  берүү процессине  перспективдүү  билим  берүүнүн технологияларын  киргизүү жана  окутуу.

II-III  баскычтарда

Негизинен  окуучулардын,ата-энелеринин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) кызыкчылыктарын эске алуу менен предметтерди тереңдетип окутуу,окуучулардын таанып билүүсүн жана жөндөмдүүлүктөрүн канааттандыруу максатын көздөйт.Негизги Базистик окуу планынан сырткары мектеп гимназиялар үчүн берилген тереңдетип окутуу үчүн тандоо предметтеринин жана мектеп компонентинин сааттары төмөндөгүдөй белгиленди:

 I Гуманитардык цикл

Профилдик предметтер:кыргыз тили жана адабияты

 1. II Гуманитардык цикл

Профилдик предметтер: орус тили жана адабияты, чет тили.

III Гуманитардык цикл

Профилдик предметтер: Кыргызстан  тарыхы жана  дүйнөлүк  тарых

 

II- III баскычтарда

Предметтерди тереңдетип  окутуу окуучуларга негизги предметтердин мазмунун тереңдеп билүүгө, предмет аралык байланыштарды ишке ашырууга жана Жалпы Республикалык  тестирлөөгө жакшы базалык даярдыктарды көрүүгө жардам берет.

Негизи  жалпы билим берүүчү программа боюнча окуучулардын билим денгээлин баалоо Билим берүү жана  илим  министрлигинин  нормативдик  укуктук  актыларына  ылайык жүргүзүлөт.

  Окутуу –тарбиялоо жараяны уюштуруу

Башталгыч  класстар 3 сменде окугандыгына байланыштуу 1-класстар 5 күндүк, 2-4-класстар  үчүн   6 күндүк окуу жумалыгы белгиленген. Жалпы  1-4-класстарда 20 класс –комплект  комплектиленген.

Эрте  курактагы мектепке  чейинки уюмдарга барбаган балдар, алардын мектепке окууга психологиялык –педагогикалык даярдыгынын  денгээлин жогорулатуу үчүн  жана андан ары социалдык жактан адаптацияланышынын алдын алуу максатында 480 сааттык “Наристе” программасы боюнча окутулат. Аталган  480  сааттык  программа

Кыргыз   Республикасынын  Билим  берүү жана илим министрлиги бекиткен  тартипте башталгыч класстардын   мугалимдери  тарабынан ишке ашырылат. 480 сааттык программа боюнча  окутуу үчүн  3 класс –комплектеленген, сабактар 3 сменде  өтүлөт.

5-11-класстарда үчүн окуу жумалыгы 6 күндүк. 5-11-класстарда сабактар 2 сменде өтүлөт.

Окуу сабактар 2018–жылдын 1-сентябрында башталат жана   2019 –жылдын 25-майында аяктайт. Окуу жылынын  созулушу эс алуу убактыларын эсепке албаганда:                         1-класста -33 жума, 2-4-класстарда -34  жума, 5-11-класстарда экзамендик мезгилди эске алуу менен-  34 жумадан 36 га чейин. Сабактын узактыгынын мөөнөтү 1-класстардын окуучулары үчүн 40 мүнөт, ал эми 2-11-класстар үчүн 45 мүнөттү түзөт.

Эс алуунун мезгили 30 календардык күндөн кем эмес.

Эс алуунун графиги:

 Күзгү — 8 күн: 2018-жылдын 5-ноябрынан 12-ноябрына чейин.

 Кышкы —12 күн: 2018-жылдын 31-декабрынан  тартып 2019-жылдын 11-январына

чейин.

Жазгы-10 күн: 2019-жылдын 22-мартынан  31-мартына чейин.

2.Жыйынтыктоочу  мамлекеттик  аттестациялоо  жана  көчүрүү  сынактары   боюнча маалымат

 1. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2019 –жылдын 22 –мартындагыи №261/1 буйругуна тиркеме

Кыргыз Республикасынын бардык типтеги жана менчик түрүндөгү жалпы билим берүү уюмдарында негизги жана жалпы орто билим берүүнүн  билим берүү программалары боюнча жыйынтыктоочу  мамлекеттик аттестациясын өткөрүү жөнүндөгү ЖОБОго  быйылкы окуу жылында  өзгөртүүлөр киргизилди.

 1. 37.

IX класстарынын окуучулары үчүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоону өткөрүүдө 5 окуу дисциплина боюнча, анын ичинде 4 милдеттүү, 1 тандоо боюнча сынактарды тапшыруу каралат:

-математика (алгебра) – компекстүү жазуу тести;

-кыргыз тили – дилбаяндын элементтерин камтылган  баяндама;

-Кыргызстан тарыхы- оозеки сынак;

-орус тили- функционалдык грамматика жана лексиканы, ошондой эле текстти окуу жана түшүнүү жөндөмүн текшерүүну камтыган комплекстүү жазуу тести;

— тандоо боюнча сабак.

 1. 37.

XI  класстарынын окуучулары үчүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоону өткөрүүдө 5 окуу дисциплина боюнча, анын ичинде 4 милдеттүү, 1 тандоо боюнча сынактарды тапшыруу каралат:

-математика (алгебра жана анализдин башталышы) – компекстүү жазуу тести;

-кыргыз тили – эссе;

-Кыргызстан тарыхы- оозеки сынак;

-орус тили- функционалдык грамматика жана лексиканы, ошондой эле текстти окуу жана түшүнүү, ошондой эле угуу жана  жазуу жөндөмүн текшерүүну камтыган комплекстүү жазуу тести;

— тандоо боюнча сабак.

39.

Мектеп-лицей, мектеп –гимназия, окуу –тарбиялоо комплекстеринин жана башка жалпы

билим берүү уюмдарынын   IX  жана  XI класстарынын окуучулары базалык көлөмдөгү сабактардан тышкары өтүлгөн темаларды, бөлүмдөрүн  эске алуу менен өздөрүнүн жалпы билим берүү уюдарында жалпы негизде  милдеттүү түрдө бир же эки профилдик сабактар боюнча оозеки түрдө экзамен беришет.

Мектеп ичинде  жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоону өткөрүү төмөнкүдөй  мөөнөттө өтөт:

9-класстар  6 предметтен   3-18 –июнга чейин

 1.               Математика  — комплекстүү жазуу тести -3-июнда
 2. Кыргыз  тили -дил баяндын элементтери камтылган

баяндама  — 6-июнда

 1. Орус  тили  — функционалдык грамматиканы жана лексиканы,

ошондой эле текстти окуу жана түшүнүү жөндөмүн текшерүүнү

камтыган комплексттүү жазуу тести -10-июнда

 1.       Кыргызстан тарыхы (оозеки)
 2. Кыргыз  адабияты  (оозеки)-9-К
 3. Англис  тили  (оозеки) 9-О
 4. Дүйнө тарыхы -9-Т

Тандоо  сабагы:

 1. География (оозеки) -9-О, 9-Т(8), 9-К (9 )
 2. Адам жана коом (оозеки) – 9-К (20)
 3. Информатика (оозеки) -9-Т

11-класс   6 предметтен      3-20–июнга чейин

 1.  Кыргыз тили  -эссе -3-июнда
 2.   Математика (алгебра жана анализдин башталышы)  -жазуу сынагы

-6-июнда

 1. Орус тили  — функционалдык грамматиканы жана лексиканы,

текстти окуу жана түшүнүү, ошондой эле угуу жана жазуу   жөндөмүн

текшерүүнү  камтыган комплексттүү жазуу тести   -10-июнда

 1.    Кыргызстан тарыхы (оозеки)
 2. Кыргыз  тили (оозеки)

                              Тандоо сабагы: 

 1. География (оозеки)

Тереңдетилип окутулган предметтер  жана тандоо сабактары  боюнча экзамендер жүгүртмөгө коюлган мөөнөттөрдө өтүлөт.

Бардык  экзамендер саат 9-00 башталсын. Экзамендик  пакеттер, лототрондун жардамы менен  алгебра предметинен тапшырмасынын варианттарын табуу экзамен башталардан 1 саат мурда ачылат.

 1. 5-8,10 –класстар арасында көчүрүү экзамендери 2019 –жылдын  27–майынан              

     31 –майына   чейин төмөнкү предметтер  боюнча өткөрүлөт.

        5 –класс

 1.       Орус тили  (диктант, грамматикалык  тапшырмалары  менен)
 2.  Кыргызстан тарыхы (оозеки)
 3. Кыргыз  тили (жат жазуу) -5-К1
 4.   Кыргыз  адабият (оозеки) – 5-К2
 5. Орус  адабияты (оозеки) -5-О 1
 6. Орус  адабияты (оозеки) – 5 –О 2
 7. Дүйнө тарыхы (оозеки) – 5 –Т

6–класс

1   Орус тили  (диктант, грамматикалык  тапшырмалары  менен)

 1. Биология (оозеки)
 2.            Кыргыз  тили  (жат жазуу тапшырмасы менен) -6-К1                                            
 3. Кыргыз  адабияты  (оозеки) 6-К2
 4. Орус  адабияты (оозеки)  -6-О1
 5. Орус  адабияты (оозеки)  -6-О1
 6. Кыргызстан тарыхы (оозеки)  -6-Т

      7 –класс

 1. Орус тили  (диктант, грамматикалык  тапшырмалары  менен)
 2. География (оозеки)
 3. 3. Кыргыз  адабияты (оозеки) -7-К
 4. Орус адабияты  (оозеки) – 7-О
 5. Кыргызстан тарыхы (оозеки)  -7-Т

8 –класс

 1. Орус  тили  (диктант, грамматикалык  тапшырмалары  менен)
 2. Англис тили (оозеки)
 3. Кыргыз тили(жат жазуу тапшырмасы менен) -8-К1
 4. Кыргыз  адабияты  (оозеки) – 8-К2
 5. Орус адабият  (оозеки) -8-О
 6. Кыргызстан тарыхы (оозеки)  -8-Т

10 –класс

 1. Орус тили  (диктант, грамматикалык  тапшырмалары  менен)
 2. Физика  (оозеки)
 3.   Тарых (оозеки)
 4. Педагогикалык кеңештер төмөнкү мөөнөттө өтүлөт:

— 8  – майда саат 12-30 -14-00  5-8 ,10–класстарды  көчүрүү экзамендерине

киргизүү  боюнча;

-14  – майда саат 9-00 – 12.00   9 ,11–класстарды  экзаменге  киргизүү  боюнча;

— 20 – июнунда 10.00.   9-класстардын  окуучуларын  бүтүрүү  боюнча;

—  23 – июнунда 10.00    11-класстын  окуучуларын  бүтүрүү  боюнча.

 1. Бүтүрүүчү 9, 11- класстардын окуучуларынан дене тарбия сабагынан

зачёт алуу  2019- жылдын  15-20-майына   чейин   сабактан кийинки убакытта

өткөрүлөт.

 1. 10 — 11 класстардын окуучуларынан  Аскерге чейинки даярдык  сабагынан

зачёт алуу  2019- жылдын   16- 22- майына  чейин сабактан кийинки убакытта

өткөрүлөт.