№78 мектеп-гимназиясы №78 мектеп-гимназиясы

Стратегия развития

 №78 мектеп-гимназиясы жөнүндө маалымат

            №78 жалпы орто билим берүү мектебинин өнүгүү этаптары

1.Жаңы темага өтүү этабы. Даярдоо этабы  (2012-ж апрель-сентябрь )

Окуучулардын билим сапатын жогорулатуу, аруулукка, ар намыстуулукка, ыймандуулукка тарбиялоо менен бирге кыргыз элинин тилин, адабиятын,тарыхын, маданиятын тереңдетип  окутуу” темасын жыйынтыктоо менен бирге №78 ОМ  психолого –педагогикалык  масалани аныктоо

  1. Изденүү этабы. 2012-2013 –окуу жылы

Билим алуу тармагындагы  талаптарга анализ жүргүзүү аркылуу окутуу багыттарын аныктоо.

3.Өнүгүү этабы. 2013-2016- жылдары

Окуучулардын сапаттуу алуу мотивациясын  жогорулатуу максатында окуу-тарбия процессинин өзгөчө формаларын жана усулдарын иштеп чыгуу.

  1. Жыйынтыктоо 2016-2017 –окуу жылы.

Чыгармачылык отчёт. Перспективдүү багыттарды аныктоо.

  1. Мектептин аккредитациядан өтүшү 2017-ж. ноябрь -декабрь

№78 мектеп-гимназиясынын

I баскычы

Баштапкы жалпы билим берүүнүн 1-4-класстарда ишке ашырылат.  Башталгыч  класстар 3 сменде окушат. 1-класстар 5 күндүк, 2-4-класстар  үчүн   6 күндүк окуу жумалыгы белгиленген. Жалпы  1-4-класстарда 20 класс –комплект  комплекти.

Эрте  курактагы мектепке  чейинки уюмдарга барбаган балдар, алардын мектепке окууга психологиялык –педагогикалык даярдыгынын  денгээлин жогорулатуу үчүн  жана андан ары социалдык жактан адаптацияланышынын алдын алуу максатында 480 сааттык “Наристе” программасы боюнча окутулат.Аталган  480  сааттык  программа

Кыргыз   Республикасынын  Билим  берүү жана илим министрлиги бекиткен  тартипте башталгыч класстардын   мугалимдери  тарабынан ишке ашырылат. 480 сааттык программа боюнча  окутуу үчүн  3 класс –комплектеленди, сабактар 3 сменде  өтүлөт

II -III баскычта

 Предметтерди тереңдетип  окутуу окуучуларга  негизги предметтердин мазмунун тереңдеп билүүгө, предмет аралык байланыштарды ишке ашырууга жана Жалпы Республикалык  тестирлөөгө жакшы базалык даярдыктарды көрүүгө жардам берет.

Негизи  жалпы билим берүүчү программа боюнча окуучулардын билим денгээлин баалоо Билим берүү жана  илим  министрлигинин  нормативдик  укуктук  актыларына  ылайык жүргүзүлөт кыргыз  тилинде  окутулуучу  мектеп-гимназиясы үчүн окуу планы негизги  билим берүүнүн негизги жалпы билим берүүчү программаларын өздөштүрүүнүн 5 жылдык ченемдик  мөөнөткө эсептелген.

Негизинен  окуучулардын,ата-энелеринин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) кызыкчылыктарын эске алуу менен предметтерди тереңдетип окутуу,окуучулардын таанып билүүсүн жана жөндөмдүүлүктөрүн канааттандыруу максатын көздөйт.Негизги Базистик окуу планынан сырткары мектеп гимназиялар үчүн берилген тереңдетип окутуу үчүн тандоо предметтеринин жана мектеп компонентинин сааттары  аталган баскычта гуманитардык багыттагы предметтер каралган.Алсак: кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты, чет тилдер (англис, немис тилдери), тарых кыргыз тилинде окутулуучу мектеп-гимназиясы үчүн окуу планы  жалпы орто билим  берүүнүн  негизги жалпы орто билим берүүчү программаларын өздөштүрүүнүн 2 жылдык ченемдик  мөөнөткө  эсептелген.

Гуманитардык цикл

Профилдик предметтер:кыргыз тили жана адабияты

II  Гуманитардык цикл

Профилдик предметтер: орус тили жана адабияты, чет тили.

III  Гуманитардык  цикл

Профилдик предметтер: Кыргызстан тарыхы жана  дүйнөлүк  тарых

Быйылкы окуу жылында  №78 мектеп-гимназиясынын окуу планын  ишке  ашыруунун  негизги милдети болуп төмөнкүлөр  эсептелинет: окуучунун  окуу  материалдарын эркин өздөштүрүүсүнө өбөлгө түзүү, активдүү турмуштук көз карашы бар инсанды  калыптандыруу максатында,билим  берүү процессине  перспективдүү  билим  берүүнүн технологияларын  киргизүү жана  окутуу.